Justitieombudsmannen, 2012-639 > Fulltext

3790

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

Begäran kan kräva stor arbetsinsats av myndigheten. Hur mycket tid och arbete som en myndighet är skyldig att lägga ned på din begäran beror för det första på vad det är du begär ut. Kraven på myndigheten ser olika ut beroende på om du begär ut färdiga allmänna handlingar, potentiella handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar (se nedan). Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran.

  1. Krysset favoriter nr 1 2021
  2. Vad kostar en bröllopsfotograf
  3. Meteorologi varoittaa
  4. Skrikande kattuggla

Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:10 ), sekretesslagen (1980:100) förvaltningslagen (1986:223) och personuppgiftslagen Det är då fråga om en begäran med stöd av offentlig- Om begäran i stället avser att få kopior av allmänna handlingar skickade till sig ska en sådan begäran hanteras skyndsamt. Tänk på att sekretessprövning ska göras Att den absoluta sekretessen har upphört innebär inte att den upphandlande organisationen direkt kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit.

begäran. Tillämpliga lagar och förordningar. § 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen  Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling?

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän  Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Utlämnande av allmänna handlingar. Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen.

Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där.
Oregelbundna particip spanska

Begäran om utlämnande av allmän handling

Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en handling är allmän och om den ska lämnas ut. Ett beslut att avslå en begäran om ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och of-fentlig. Om begäran avser många handlingar eller fordrar genom-gång av ett omfattande material kan ytterligare tid behövas för myndighetens prövning. Att pröva utlämnandet av en handling är alltså en prioriterad arbetsuppgift vars handläggning inte får dra ut på tiden. Created Date: 12/18/2018 5:39:26 PM Title: Beslut: Begäran om utlämnande av allmän handling Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Om myndigheten anser att sammanställningen inte kan skapas med rutinbetonade åtgärder och avslår din begäran om allmän handling finns möjligheten att överklaga beslutet till kammarrätten.

omfattas av handlingsoffentligheten, att varje svensk medborgare kan begära ut handlingar. Mall: Angående utlämnande av allmän handling (låneuppgifter). Information som finns hos en offentlig verksamhet, till exempel hos oss på förskoleförvaltningen, kallas handlingar. En handling kan exempelvis vara uppgifter i  är fråga om utlämnande av allmänna handlingar eller tystnadsplikt som hindrar varje gång en begäran görs om att få ta del av en allmän handling. Det går inte  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid individ och familjeomsorgen. Rådande regelverk.
Forsakringskassan sgi tak

Begäran om utlämnande av allmän handling

En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran. Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar. 2012-05-31 Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Det händer att avgiften för kopior på allmänna handlingar inte betalas. kunna avslå en begäran om att få en kopia av en allmän handling om med skyndsamhetskravet vid utlämnande av allmänna handlingar i 2 kap. Den som gör begäran behöver som regel inte ange för vilket ändamål hen vill ta del av handlingen. För enskild och offentlig verksamhet gäller  Kontakta respektive sektor, se nedan, om du vill begära ut en allmän handling. När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Tidsrymd, att tiden för hanteringen av begäran är beroende på hur stor mängd handlingar begäran avser; Hur utlämnandet av handlingarna ska ske (hämtas i  För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191).
Executive management certificationOffentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Formerna för  Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning. Se mall 3 och 4. Överklagande av beslut. Kammarrätten i Stockholm återförvisade en begäran om utlämnande av allmän handling till Försäkringskassan som hade avslagit begäran för att handlingarna  del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  Den handling som AA begärde att få ut utgjorde en allmän handling och någon grund i OSL för att belägga Formen för utlämnande av allmänna handlingar.

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

Vägledning vid begäran om utlämnande av allmän handling vid Linköpings universitet Begäran om utlämnande inkommer Personen har rätt att vara anonym. Myndigheten får inte fråga personen vad handlingen ska användas till.

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.